Kontakt

Hauptkontakt: 
Stefan Müller (St.Mueller@hu-berlin.de)

Freie Universität Berlin, Dahlem:
Judith Meinschäfer (judith.meinschaefer@fu-berlin.de)

Freie Universität Berlin, Geocampus Lankwitz:
Jonas Folesky (jonas.folesky@geophysik.fu-berlin.de)

Humboldt-Universität zu Berlin:
Stefan Müller (St.Mueller@hu-berlin.de)

Technische Universität Berlin:

Martina Schäfer (schaefer@ztg.tu-berlin.de)

Fachhochschule Potsdam:
Janina Lehmann (FHP4future@fh-potsdam.de)

Geoforschungszentrum Potsdam:
Bernhard Steinberger (bernhard.steinberger@gmail.com)

Universität Potsdam:
Christian Tötzke (toetzke@uni-potsdam.de)

Für den Free Coffee und S4F am Helmholtz-Zentrum Berlin:
Hartmut Ehmler (harmut.ehmler@helmholtz-berlin.de)